Kære TR Register Danmark

Forslag til vedtægter

Nedenfor finder I MhS-bestyrelsens forslag til nye vedtægter til behandling på Årsmødet den 19. november. Forslaget sendes ud allerede nu, så I har tid til at diskutere i klubberne.

Husk MhS-forum

For et stykke tid siden bad vi klubberne om at melde tilbage på, hvem der fra de enkelte klubber ville være med i et diskussionsforum i MhS-regi. Desværre mangler en del klubber fortsat at melde tilbage.

Sekretariatet holder ferielukket

MhS-sekretariatet holder ferielukket fra den 11. juli til og med den 29. juli. I særligt presserende spørgsmål kan der rettes henvendelse til bestyrelsesformand Anders Nannerup – se www.motorhistorisk.dk.

I ferieperioden vil bestilling af historiske nummerplader fortsat blive ekspederet, men der kan forventes et par dages ekstra behandlingstid. I ferieperioden er det ikke muligt telefonisk at få besvaret spørgsmål om de historiske nummerplader.

 

Jan Beckmann er trådt ud af MhS-bestyrelsen

Jan Beckmann har valgt at trække sig fra MhS-bestyrelsen på grund af holdningsforskelle i et for ham vigtigt spørgsmål..

Med håbet om en rigtig god køresommer.

Med venlig hilsen

Ole Pedersen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
www.motorhistorisk.dk
Mail: mhs@motorhistorisk.dk
Tlf. +45  23 47 41 63

 

 

 

Nuværende vedtægter                                              Forslag til nye vedtægter med kommentarer

 

Vedtægter for Motorhistorisk Samråd 

 

DISSE VEDTÆGTER ER VEDTAGET PÅ DET STIFTENDE ÅRSMØDE DEN 3. NOVEMBER 1990 OG YDERLIGERE ÆNDRET PÅ ÅRSMØDERNE DEN 7. NOVEMBER 1992, 5. NOVEMBER 1994, 22. NOVEMBER 1997 OG DEN 20. NOVEMBER 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Formål

 

MOTORHISTORISK SAMRÅD har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark.

Samrådet skal varetage de tilsluttede foreningers fælles interesser, d.v.s. overordnede og generelle opgaver, over for myndigheder og inden- og udenlandske organisationer.

Samrådet kan desuden virke for oprettelsen af en fælles forsikringsordning for alle ejere af motorhistoriske køretøjer, som er medlem af de tilsluttede klubber.

 

Vedtægter for Motorhistorisk Samråd 

DISSE VEDTÆGTER ER VEDTAGET PÅ DET STIFTENDE ÅRSMØDE DEN 3. NOVEMBER 1990 OG YDERLIGERE ÆNDRET PÅ ÅRSMØDERNE DEN 7. NOVEMBER 1992, 5. NOVEMBER 1994, 22. NOVEMBER 1997, DEN 20. NOVEMBER 1999 OG DEN [DATO]

 

De ”forklarende bemærkninger foreslås fjernet fra vedtægterne, idet disse formelt ikke er en del af vedtægterne, men alene et fortolkningsbidrag. Sådanne kan mere hensigtsmæssigt placeres i et særskilt dokument, måtte der være behov herfor.

 

 

§ 1 Formål

MOTORHISTORISK SAMRÅD har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark og udbrede kendskabet til sådanne motorkøretøjer i Danmark..

Samrådet skal varetage de tilsluttede foreningers fælles interesser, herunder i relation til offentlige myndigheder, interesseorganisationer i ind- og udlandet, at deltage i internationalt samarbejde inden for det motorhistoriske område, og kan virke for oprettelsen af en fælles forsikringsordning for alle ejere af motorhistoriske køretøjer, som er medlem af de tilsluttede klubber.

Bestemmelsen foreslås ændret, således at denne er mere tidssvarende og fleksibel.

 

§ 2 Optagelse i SamrådetSom medlem af MOTORHISTORISK SAMRÅD kan optages danske motorhistoriske foreninger, hvis medlemmers køretøjer fremtræder i historisk korrekt stand.

Foreningerne skal desuden opfylde følgende krav:

1.          Lovligt vedtagne vedtægter/love.

2.          Lovligt valgt bestyrelse.

3.          Årlige generalforsamlinger med godkendt referat.

4.          Årlige reviderede regnskaber.

5.          Ajourført medlemsfortegnelse.

Opfyldelsen af kravene skal dokumenteres i forbindelse med anmodning om optagelse og senere på forlangende.

Årsmødet skal godkende optagelsen, og anmodning herom skal fremsendes til bestyrelsen senest 6 uger før årsmødet.

Ved optagelse af et nyt medlem skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede stemme - og afgørelsen træffes ved simpelt flertal.

Bemærkninger til bestemmelsen: Det er meningen, at årsmødet ud fra de ansøgende klubbers love/vedtægter skal kunne konstatere, at den enkelte klubs formål er i overensstemmelse med Samrådets motorhistoriske formål. De optagne klubber må dog som udgangspunkt selv håndhæve formålsbestemmelsen. Køretøjerne skal naturligvis opfylde de til enhver tid gældende krav til anvendelsen.

 

§ 2 Optagelse i SamrådetSom medlem af MOTORHISTORISK SAMRÅD kan optages danske motorhistoriske foreninger, hvis medlemmers køretøjer i al væsentlighed fremtræder i historisk korrekt stand.

Sådanne foreninger skal bl.a. have til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark.

Foreningerne skal desuden have formaliserede vedtægter, en relevant ledelse og udarbejde og ajourføre en medlemsfortegnelse.

Opfyldelsen af disse krav skal dokumenteres i forbindelse med en forenings anmodning om optagelse og senere på bestyrelsens forlangende.

Bestyrelsen beslutter, om en forening, som opfylder de anførte krav, kan optages i Samrådet.

Såfremt bestyrelsen afviser at optage en forening i Samrådet, kan foreningen anmode om, at optagelsen behandles på førstkommende årsmøde i Samrådet.

Bestemmelsen foreslås ændret, således at det i overensstemmelse med praksis og i øvrigt FIVAS Technical Code anføres, at det er køretøjer, som ”i al væsentlighed” fremtræder i historisk korrekt stand.

 

Endvidere forslås bestemmelsen ændret, således at det fremover er bestyrelsen, som beslutter optagelse i Samrådet med mulighed for, at årsmødet kan behandle en klage fra en forening, som af bestyrelsen nægtes optaget. Bestyrelsen modtager et stigende antal henvendelser om optagelse i Samrådet, og mødes oftest med spørgsmål om, hvorfor man skal afvente helt til et Årsmøde, før end man kan blive medlem. Dette har også betydning for kontingentopkrævning og dermed MhS’ indtægter. Bestyrelsen er valgt af medlemsklubberne på Årsmødet og medlemsklubberne bør have tillid til, at bestyrelsen kan forvalte optagelse af nye medlemsforeninger i.o.m. vedtægterne. Dog er medtaget en mulighed for, at en klub, der af bestyrelsen nægtes optagelse, kan få dette behandlet på et årsmøde.

Endelig foreslås bestemmelsen ændret, således at kravene til medlemskab af Samrådet opdateres og en række af selvfølgelighederne i punkt 1 – 5 udgår/sammenskrives.

 

§ 3 ÅrsmødetÅrsmødet er Samrådets højeste myndighed og afholdes hvert år en lørdag i november måned.

Mødet afholdes enten i Østjylland eller på Fyn.

Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og vedlagt et revideret regnskab. Indkaldelsen skal indeholde mindst følgende dagsorden:

1.          Valg af dirigent og referent.

2.          Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer.

3.          Optagelse af nye medlemmer.

4.          Formandens beretning.

5.          Godkendelse af det reviderede regnskab.

6.          Indkomne forslag og emner.

7.          Valg af bestyrelse.

8.          Valg af revisor.

9.          Fastlæggelse af næste års budget og kontingent.

10.       Eventuelt.

Bemærkninger til bestemmelsen: Både tiden for afholdelsen af årsmødet og stedet giver en vis bevægelsesfrihed indenfor de angivne rammer.

 

§ 3 ÅrsmødetÅrsmødet er Samrådets højeste myndighed og afholdes hvert år en lørdag i november måned.

Mødet afholdes enten i Østjylland eller på Fyn eller et andet af bestyrelsen fastlagt hensigtsmæssigt sted.

Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og indkaldelsen skal vedlægges et revideret regnskab for det forløbne år og et budget for det kommende år. Indkaldelse kan ske ved e-mail til den af foreningerne til Samrådet oplyste e-mail adresse.

Bestyrelsen fastsætter dagsordenen for årsmødet, idet dagsordnen dog mindst skal indeholde følgende punkter:

1.          Valg af dirigent.

2.          Valg af referent.

3.          Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer.

4.          Formandens beretning.

5.          Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

6.          Decharge til bestyrelsen.

7.          Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget

8.          Fastlæggelse af kontingent.

9.          Valg af bestyrelse.

10.       Valg af revisor.

11.       Behandling af indkomne forslag.

12.       Eventuelt.

Afstemning og beslutning kan kun træffes om emner, som er angivet i dagsordenen.

 

Bestemmelsen foreslås ændret, således at bestyrelsen, hvis det er hensigtsmæssigt, kan beslutte, at Årsmødet skal afholdes et andet sted, end lige i Østjylland eller på Fyn, således at bestyrelsen i påkommende tilfælde har mere fleksibilitet desangående.

 

Indkaldelse skal fremover kunne ske ved e-mail til medlemsklubberne, idet kommunikation med disse i forvejen i høj grad foregår pr. e-mail.

 

Da bestyrelsen består af frivillige og ikke professionelle, er der foreslået en bestemmelse om meddelelse af decharge til bestyrelsen, d.v.s. at bestyrelsen fritages for ansvar for forhold, som der er oplyst om i regnskabet for det pågældende år.

Det er præciseret, at der på Årsmødet kun kan foretages afstemning og beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, d.v.s. om forhold, som alle medlemsklubber forud for årsmødet har haft mulighed for at sætte sig ind i og forholde sig til. Bestemmelsen medfører ikke, at der ikke kan debatteres om alle relevante forhold for MhS.

Herudover er medtaget mindre ændringer af redaktionel karakter.

 

 

§ 4 BestyrelsenBestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år. 4 medlemmer vælges i lige år.

3 medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bemærkninger til bestemmelsen: Bestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer men ingen suppleanter. Antallet må anses som en nødvendig forudsætning for de nuværende aktiviteter. Det er på den anden side så stort, at et midlertidigt forfald kan klares indtil næste årsmøde, hvor erstatningsvalg kan ske.

§ 4 BestyrelsenBestyrelsen består af op til 7 medlemmer, dog mindst 5 medlemmer, som vælges for 2 år dog således at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. Antallet på valg rundes op i lige år og ned i ulige år. Der kan vælges op til 2 suppleanter, som ligeledes vælges for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan oprette et lønnet sekretariat og andre funktioner.

Bestemmelsen foreslås ændret, således at der kan vælges op til 7 medlemmer til bestyrelsen. Den nuværende formulering indebærer, at såfremt der ikke er 7, der stiller op til bestyrelsen, vil der ikke kunne vælges en lovlig bestyrelse. Endvidere foreslås, at der fremover også vælges to suppleanter, således at der ikke nødvendigvis skal indkaldes til ekstraordinært Årsmøde, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode. Det foreslås endvidere, at det i vedtægterne præciseres, at bestyrelsen kan oprette et lønnet sekretariat, hvilket som bekendt allerede er sket.

 

§ 5 Forslag og emnerAlle forslag og emner, som ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til bestyrelsen senest 6 uger før årsmødet.

Bemærkninger til bestemmelsen: Kandidatforslag kan således stilles på selve årsmødet uden 6 ugers varsel (debatten på årsmødet 16.11.1996).

§ 5 Forslag og emnerAlle forslag og emner, som ønskes behandlet på årsmødet, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. oktober.

Bestemmelsen foreslås ændret, således at der nu er en fast frist for hvornår, at forslag til behandling på Årsmødet skal være modtaget. Den nuværende bestemmelse er ikke hensigtsmæssigt formuleret, idet datoen for Årsmødet ikke er kendt og der dermed ikke kan regnes 6 uger bagud. En forslagsstiller kan derfor ikke altid være sikker på, at forslag er stillet rettidigt. Endvidere foreslås bestemmelsen ændret, så også forslag til kandidater til bestyrelsen skal være modtaget inden den anførte frist, således at alle medlemsforeninger forud for årsmødet har haft mulighed for at gøre sig bekendt hermed og forholde sig til samme.

 

§ 6 Afstemning/stemmerAlle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

De deltagende foreninger får 2 stemmer for de første 100 medlemmer. Herefter tildeles 1 stemme for hvert påbegyndt 100 medlemmer.

Ingen forening kan have mere end 1/4 af de samlede stemmer.

Hver forening kan lade sig repræsentere af 2 medlemmer men afgiver sine stemmer samlet.

Bestyrelsen deltager i årsmødet, har taleret men ingen stemmeret.

§ 6 Afstemning/stemmerAlle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

De deltagende foreninger får 2 stemmer for de første 100 medlemmer. Herefter tildeles 1 stemme for hvert påbegyndt 100 medlemmer.

Ingen forening kan have mere end 1/4 af de samlede stemmer.

Hver forening kan lade sig repræsentere af 2 medlemmer, men afgiver sine stemmer samlet.

Sidste afsnit i bestemmelsen foreslås fjernet, idet der er tale om en ren selvfølgelighed, da bestyrelsen ikke er et medlem og dermed ikke har stemmeret.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmødeEkstraordinært årsmøde kan indkaldes enten af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af foreningerne, hvis samlede medlemstal skal udgøre mindst 1/4 af de tilsluttede foreningers medlemstal.

Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter at ønsket er fremsat og med mindst 4 ugers varsel med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Mødestedet er som anført i § 3.

Bemærkninger til bestemmelsen: Der er fastsat mindstekrav til de indkaldende foreningers medlemstal ved indkaldelse til ekstraordinært årsmøde.

§ 7 Ekstraordinært årsmødeEkstraordinært årsmøde kan indkaldes enten af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af foreningerne, hvis samlede medlemstal skal udgøre mindst 1/4 af de tilsluttede foreningers medlemstal.

Indkaldelsen skal af bestyrelsen ske senest 2 uger efter, at ønsket er fremsat og med mindst 4 ugers varsel med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Mødestedet er som anført i § 3.

 

§ 8 KontingentÅrsmødet fastsætter kontingentet for det følgende år på baggrund af et budget for Samrådets aktiviteter.

Kontingent betales i forhold til antallet af medlemmer i klubberne.

Kassereren indhenter før årsmødet klubbernes medlemstal pr. 1. oktober. Klubberne skal oplyse medlemstallet inden 14 dage fra modtagelsen af forespørgslen.

Foreninger, der optages som medlem af Samrådet på årsmødet, skal betale kontingent senest den 31.12. samme år for den kommende periode.

Bemærkninger til bestemmelsen: Opgørelsestidspunktet for klubbernes medlemstal er fastsat ud fra ønsket om, at klubbernes stemmer er gjort op før årsmødets start. Tidspunktet for betaling af kontingent giver kassereren en større frihed til opkrævningen.

 

§ 8 KontingentÅrsmødet fastsætter kontingentet for det følgende år på baggrund af et budget for Samrådets aktiviteter.

Kontingent betales i forhold til antallet af medlemmer i klubberne, d.v.s. antallet af medlemmer i en forening ganget med det fastsatte kontingent.

Kassereren indhenter før årsmødet klubbernes medlemstal pr. 1. juli. Klubberne skal oplyse og dokumentere medlemstallet senest 14 dage fra modtagelsen af forespørgslen. Nye foreninger skal oplyse og dokumentere medlemstallet ved optagelsen og på ny pr. 1. juli.

Kontingent forfalder til betaling senest den 1. oktober. Sker betaling ikke rettidigt, udsender bestyrelsen et rykkerbrev og der opkræves morarenter og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.

Nye foreninger, som optages i Samrådet i 1. halvår, skal betale fuldt kontingent. Nye foreninger, som optages i 2. halvår skal betales 1/2 kontingent. Kontingentet forfalder til betaling ved optagelsen i Samrådet. Sker betaling ikke rettidigt, udsender bestyrelsen et rykkerbrev og der opkræves morarenter og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.

Bestemmelsen foreslås præciseret og ændret vedrørende kontingentopkrævning m.v. for såvel eksisterende medlemmer, som nye medlemmer. Den nuværende bestemmelse er ikke klar på dette punkt. Bestemmelsen foreslås således ændret som følger:

 

Der medtages et eksempel på kontingentberegning.

 

Eksisterende medlemsklubberne anmodes om at oplyse medlemstal 1. juli og at oplysningen skal gives senest 14 dage herefter.

 

Nye medlemsklubber skal oplyse medlemstal ved optagelsen.

 

Kontingentet forfalder senest den 1. oktober, således at MhS har mulighed for at konstatere, om kontingent er betalt inden årsmødet, jf. også § 11, andet stk.

 

Nye medlemsklubber betaler, som optages i Samrådet i 1. halvår, skal betale fuldt kontingent. Nye foreninger, som optages i 2. halvår skal betales 1/2 kontingent. Kontingentet forfalder til betaling ved optagelsen i Samrådet.

 

Der er mulighed for at opkræve morarenter og gebyr ved for sen betaling.

 

§ 9 RegnskabRegnskabsåret løber fra den 1. juli til den 30. juni.

Medlemmerne kan på årsmødet gennemgå regnskabet med tilhørende bilag for den afsluttede regnskabsperiode.

Bemærkninger til bestemmelsen: En regnskabsafslutning den 30.6. giver kassereren og revisor god tid til at udarbejde og revidere regnskabet med henblik på udsendelse sammen med indkaldelsen til årsmødet. Samtidig er det fastsat, at der er adgang til at gennemgå regnskabet med tilhørende bilag på årsmødet.

§ 9 RegnskabRegnskabsåret løber fra den 1. juli til den 30. juni.

Bestyrelsen udarbejder regnskab for det forløbne år. Regnskabet forelægges til godkendelse på årsmødet.

Regnskabet skal revideres eller reviewes af en revisor valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan beslutte, at revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor, og at revisor modtager honorar for revisionen.

Bestemmelsen foreslås ændret, således at gennemgangen på Årsmødet af regnskabet udgår. Medlemsklubberne har modtaget regnskabet forud for Årsmødet og haft lejlighed til der at gennemgå dette.

 

I stedet foreslås det præciseret, at bestyrelsen udarbejder regnskab, som forelægges til godkendelse på Årsmødet.

 

Det foreslås, at det præciseres, at der skal vælges en revisor, jf. også dagsordenens punkt 10 i § 3. Henset til, at MhS nu er momsregistreret og modtager indtægter fra andre, end medlemsklubberne, er der behov for, at bestyrelsen gives mulighed for, at revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor, og at revisor modtager honorar for revisionen. Det er fortsat generalforsamlingen, om vælger den specifikke revisor.

 

.  § 10 Underskrift, bemyndigelse og hæftelseSamrådet tegnes af formanden og sekretariatschefen, formanden og kassereren i forening, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele kassereren og det lønnede sekretariat fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Samrådet hæfter alene for Samrådets forpligtelser med Samrådets formue. Samrådets medlemsforeninger hæfter ikke.

Der foreslås medtaget en bestemmelse, som præciserer MhS hæftelse og tegningsreglerne og fuldmagtsregler for MhS. De gældende vedtægter indeholder ikke en sådan bestemmelse, hvilket er særdeles uhensigtsmæssigt og usædvanligt.

 

Som følge af foreslåede nye bestemmelse, er der sket en re-nummerering af de efterfølgende bestemmelser.

 

§ 10 Udmeldelse og ophørEn forening kan udmelde sig med 6 ugers varsel til et årsmøde.

En forening, der ikke indbetaler kontingentet rettidigt, udtræder automatisk af Samrådet.

Bemærkninger til bestemmelsen: Kontingentrestance medfører automatisk udtræden af Samrådet. En forening vil desuden kunne ekskluderes på årsmødet, hvis foreningens medlemmer ikke overholder Samrådets formål, jf. §§ 1 og 2

 

§ 11 Udmeldelse, eksklusion og ophørEn forening kan udmelde sig af Samrådet med et forudgående skriftligt varsel på 6 uger til udtræden ved et årsmøde.

En forening, der ikke senest ved Årsmødet afholdelse har indbetalt kontingent, udtræder automatisk af Samrådet.

Bestyrelsen kan ekskludere en forening af Samrådet, hvis foreningen udviser en adfærd, som kan bringe Samrådet i miskredit eller i øvrigt udviser en adfærd i strid med Samrådets interesser og vedtægter. En ekskluderet forening kan indbringe eksklusionen for det førstkommende årsmøde. En sådan indbringelse har ikke opsættende virkning med hensyn til eksklusionen, men årsmødet kan beslutte, at foreningen genindtræder i Samrådet.

Bestemmelsen foreslås ændret, således at det præciseres, at varslet skal være forudgående og skriftligt.

 

Bestemmelsen foreslås videre ændret, således at en medlemsforening automatisk udtræder af Samrådet, såfremt kontingent ikke er betalt senest ved årsmødets afholdelse. Herved sikres også, at medlemsforeninger, som ikke har betalt kontingent, ikke kan møde op og stemme på årsmødet. Bestemmelsen skal endvidere ses i sammenhæng med forslaget til ændring af § 8 om kontingentopkrævning.

 

Der foreslås endvidere medtaget en ny bestemmelse om mulighed for eksklusion af en medlemsforening, dog med mulighed for at indbringe eksklusionen for et årsmøde. De gældende vedtægter indeholder ikke en sådan bestemmelse, hvilket er uhensigtsmæssigt, idet en medlemsforening derved uden konsekvenser kan optræde groft utilbørligt m.v. og derved skade MhS og MhS’ arbejde.

 

§ 11 VedtægtsændringerVedtægterne kan ændres med et flertal på 2/3 af de fremmødte foreningers stemmer § 12 VedtægtsændringerVedtægterne kan ændres med et flertal på 2/3 af de på Årsmødet fremmødte foreningers stemmer.

Det foreslås præciseret, at det er af de på årsmødet fremmødte medlemmer, der er tale om.

§ 12 Samrådets opløsningSamrådet kan opløses, hvis et flertal på 3/4 af de stemmeberettigede beslutter dette.

En eventuel formue fordeles til danske organisationer/institutioner, som arbejder til fremme for den motorhistoriske interesse i overensstemmelse med Samrådets formål.

§ 13 Samrådets opløsningSamrådet kan opløses, hvis et flertal på 3/4 af de stemmeberettigede beslutter dette.

En eventuel formue fordeles til danske organisationer/institutioner efter bestyrelsens nærmere beslutning, som arbejder til fremme for den motorhistoriske interesse i overensstemmelse med Samrådets formål.

Bestemmelsen foreslås ændret, så den nærmere beslutning om selve fordelingen foretages af bestyrelsen, dog i henhold til de i bestemmelsen anførte formål m.v.

Således vedtaget på Motorhistorisk Samråds Årsmøde den [  ] 

 

 

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: No posts available for this Facebook ID