VEDTÆGTER FOR TRIUMPH TR REGISTER DANMARK

(TRIUMPH TR OWNERS CLUB DENMARK)

§ 1.

Klubbens navn er ‘ TRIUMPH TR REGISTER DANMARK’.
Klubbens hjemsted er Hørsholm Kommune.

§ 2. KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er

• at fremme interessen for TRIUMPH TR biler og dermed beslægtede køretøjer,

• at være medlemmerne behjælpelig med information og rådgivning i alle forhold vedr. deres biler,

• at udvikle og opretholde samarbejde med andre relaterede indenlandske såvel som udenlandske mærkeklubber,

• at udgive en hjemmeside, der understøtter klubbens aktiviteter og holder medlemmerne løbende opdateret og tillige sørge for en kontinuerlig opdatering af hjemmesiden,

• at arrangere tekniske møder/seminarer efter behov,

• at arrangere træf og køreture i landsdelene med jævne mellemrum,

• at udvirke samarbejde med de virksomheder, der støtter klubben med henblik på at opnå fordele for medlemmerne,

• at indgå i TR Overseas Groups under TR Register UK.

Klubben skal således også medvirke til at disse biler bevares og fortsat lovligt kan anvendes på offentlige gader og veje som en del af vores transport/kulturhistoriske arv.

§ 3. MEDLEMSKAB

Optagelse i klubben sker ved indmeldelse på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen kan afslå at optage en person som medlem, i så fald kan den pågældende forlange, at bestyrelsen forelægger sagen på førstkommende generalforsamling.
Som medlemmer kan optages personer, der er ejer af eller har interesse for TR biler. På tilsvarende måde kan optages juridiske personer som medlemmer af klubben.
For fysiske personer omfatter medlemskabet tillige den pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, såfremt den pågældende har samme folkeregisteradresse som medlemmet.
Juridiske personer repræsenteres af den/de tegningsberettigede eller den, der af den/de tegningsberettigede har fået fuldmagt til en sådan repræsentation eller såfremt det følger af den pågældendes stillingsfuldmagt.
Kontingent fastlægges årligt på generalforsamlingen.
Kontingent indbetales på indmeldelsestidspunktet og gælder frem til udløbet af det pågældende regnskabsår.
Sker indmeldelsen den 1. 7 eller senere i det pågældende år, betales alene halvt kontingent for perioden fra indmeldelsen og til regnskabsårets udløb.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse senest ved udløbet af et regnskabsår.
Såfremt kontingent ikke betales rettidigt udsender klubben en rykker med tillæg af et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr. Er kontingent herefter ikke betalt inden 14 dage bringes medlemskabet til ophør.

§ 4. BESTYRELSEN

Klubbens virksomhed ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen, dog således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hver andet år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en kasserer en næstformand og en formand.
Til at assistere bestyrelsen kan bestyrelsen oprette et sekretariat, der udfører de daglige administrative opgaver.
Bestyrelsen kan udpege andre personer til at varetage klubopgaver, f.eks. i relation til websites, tur- og løbsarrangementer og tekniske spørgsmål.
Bestyrelsen kan supplere sig med nye medlemmer i tilfælde af forfald.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Dagsorden skal angives.

§ 5. REGIONER/LANDSDELE

Bestyrelsen etablerer regions/landsdelsafdelinger efter behov.
Indebærer en sådan beslutning udgifter, der ikke kan indeholdes i det af generalforsamlingen godkendte budget og kontingentstørrelse, skal bestyrelsen forinden etablering af sådanne afdelinger forelægge spørgsmålet for generalforsamlingen med henblik på dennes godkendelse.

§ 6. KLUBBENS REGNSKABER

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Dog løber første regnskabsår fra stiftelsen til 31.12.2010.
Regnskabet skal inden den ordinære generalforsamling være revideret af den af generalforsamlingen valgte revisor.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Det er ikke klubbens formål, at etablere en egentlig formue. Nødvendige midler til drift m.m. anbringes i pengeinstitut eller opbevares af kassereren. Do kan der i forhold til klubbens aktiviteter opbygges det nødvendige kapitalberedskab.
Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen kan dog meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale løbende forpligtelser.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke stifte gæld, hvorved forstås, at klubbens likvide beholdning til enhver tid skal overstige klubbens gæld.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 7. GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes med dagsorden, regnskab og budget for det følgende år via klubbens hjemmeside med mindst 30 dages varsel før en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/4 af klubbens medlemmer med angivelse af begrundet dagsorden skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages senest 30 dage efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen er i alle klubbens anliggender klubbens højeste myndighed inden for de af lovgivningen fastsatte grænser. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen, og han må ikke være medlem af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden fastlægges af bestyrelsen og skal bl.a. indeholde;

1) Bestyrelsen beretning for året

2) Det reviderede regnskab for seneste regnskabsår.

3) Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisor suppleant.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Eventuelt.

Eventuelle andre forslag til behandling skal være formanden i hænde skriftligt senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

Afstemning kan kun finde sted vedrørende de emner og ændringsforslag til disse, som er opført på dagsordenen.
På generalforsamlingen har hvert medlem, fysisk såvel som juridisk, én stemme. Et medlemskab, der omfatter ægtepar/registrerede partnere eller samlevende har således kun én stemme.
Der kan kun stemmes ved fuldmagt, hvis den er formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed.
Et medlem kan højst stemme med 3 fuldmagter.

§ 8. MEDLEMSKABET

Klubbens medlemmer skal optræde på en sådan måde, at klubbens mål og aktiviteter ikke miskrediteres.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende efter bestyrelsens opfattelse har vist sig ikke at være værdig til medlemskab, eller har overtrådt klubbens vedtægter.
En eksklusionsbeslutning kan altid kræves prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden myndighed eller for domstolene Indbringelse af eksklusionsbeslutningen har ikke opsættende virkning.
Indbringelse for generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel og skal være skriftlig.

§ 9. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPHÆVELSE AF KLUBBEN

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst ¼ af klubbens medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås der ¾ flertal for et forslag uden at ¼ af medlemmerne er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forsalget, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Beslutning om klubbens opløsning træffes efter samme stemmeregler som ved vedtægtsændring. I forbindelse med beslutning om klubbens opløsning skal der tillige træffes afgørelse om anvendelse af klubbens eventuelle formue.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. maj 2017.

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 months ago

Lad os byde vores nye medlemmer velkommen!
Dyna Dyna
... See MoreSee Less

2 months ago

Årets generalforsamling d 21. April 2024 vel besøgt og vel afsluttet ... See MoreSee Less

Årets generalforsamling d 21. April 2024 vel besøgt og vel afsluttetImage attachment
2 months ago

Så er det på søndag den 21. april kl. 10 at der er generalforsamling i TR-Register Danmark.

Som nævnt i indkaldelsen afholdes generalforsamlingen, som sidste år, i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse.

Vi glæder os til at se dig 😊

Mange hilsner Bestyrelsen
... See MoreSee Less

Så er det på søndag den 21. april kl. 10 at der er generalforsamling i TR-Register Danmark. 

Som nævnt i indkaldelsen afholdes generalforsamlingen, som sidste år, i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 

Vi glæder os til at se dig 😊

Mange hilsner Bestyrelsen
2 months ago

Så er der sæsonstart på Cars & Coffee på Torvet i Hillerød - temperaturen siger 🥶 ... See MoreSee Less

Så er der sæsonstart på Cars & Coffee på Torvet i Hillerød - temperaturen siger 🥶
2 months ago

Er der nogen i dette Forum som kører med alu topstykke og har monteret olietyve på ind og ud stødningsventiler - triumph TR3 motor. - syntes den ryger lidt for meget😳 ... See MoreSee Less

Er der nogen i dette Forum som kører med alu topstykke og har monteret olietyve på ind og ud stødningsventiler - triumph TR3 motor. - syntes den ryger lidt for meget😳
2 months ago

Sidste nyt fra England ... See MoreSee Less

Sidste nyt fra England